Vyrozumění o přijetí na školní rok 2019/2020

 

Oznámení rozhodnutí o přijetí, nepřijetí k předškolnímu vzdělávání

 pro školní rok 2019/2020

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v MŠ Ráby

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Ráby

Seznam uchazečů

uchazeč reg.číslo

Výsledek řízení

1.

nepřijat/a

2.

nepřijat/a

3.

nepřijat/a

4.

přijat/a     

5.

nepřijat/a

6.

nepřijat/a

                                                        

 V Rábech 6.5.2019

 

Přihláška k zápisu do MŠ Ráby pro školní rok 2019/2020

 

Žádost o přijetí do MŠ.pdf (269964)

 

Přihláška zde bude ke stažení až 1.4.2019

Zápis do MŠ

 

 

 

Mateřská škola Ráby vyhlašuje

 

Mateřská škola Ráby vyhlašuje

 

ZÁPIS

 

pro školní rok 2019– 2020

 

Zápis se bude konat ve čtvrtek 2.5.2019

od 10.00 do 16.00 hod.

v mateřské škole.

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se řídí ustanovením § 34 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Žádosti o přijetí dítěte do Mateřské školy Ráby si rodiče

vyzvednou v mateřské škole od 1.4.2019, nebo si je mohou stáhnout z internetových stránek naší školy a odevzdají je v den zápisu.

 

K předškolnímu vzdělávání budou přednostně přijímány děti v

posledním roce před zahájením povinné školní docházky a s trvalým místem pobytu v obci Ráby.

Další podmínky přijímacího řízení jsou v kompetenci ředitelky mateřské školy.

 

 

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy.

 

Kritéria pro přijetí dítěte k docházce do MŠ Ráby na školní rok 2019/2020

 

 

Ředitelka Mateřské školy Ráby, Jana Bednářová DiS v souladu s § 34, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupováno při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v Rábech:

O přijetí dítěte § 16 odst. 9, se zdravotním postižením, rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. (ust. § 34 odst. 6 školského zákona)

 

Kritéria pro přijetí dětí v době konání zápisu do MŠ,

1. Přednostně se přijímají děti podle věku od nejstarších po nejmladší:

  • které před začátkem školního roku 2019/2020 (do 31. srpna) dosáhnou nejméně třetího roku věku,
  • s trvalým pobytem ve školském obvodu Ráby 

2. Následně se přijímají děti podle věku od nejstarších po nejmladší  (do naplnění kapacity školy)

  • které nejdéle k 31. srpnu 2019 dovrší 2 let.
  • s trvalým pobytem ve školském obvodu Ráby 

3. Následně se přijímají děti podle věku od nejstarších po nejmladší  (do naplnění kapacity školy)

  • které nejdéle k 31. srpnu 2019 dovrší 3 let.

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti

 

 

                                                                          Jana Bednářová DiS                                                                                                                                                                                                                    ředitelka MŠ Ráby

 

 

Potvrzení od lékaře o očkování dítěte a jeho způsobilosti nesmí být starí než 1 měsíc. 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamů dětí, pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě tj. na vstupních dveřích do MŠ a na webových stránkách v pátek 18.5.2018 od 8 hodin 

a to po dobu 15 dnů.

 

 

Rodiče se budou moci  17.5.2019

dle § 36 odst. 3 správního řádu 

seznámit se spisem a vyjádřit se k podkladům

před vydáním rozhodnutí.

 

Rozhodnutí  o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům osobně předáno 

v úterý 21.5.2019 od 10 do 16 hodin.

 

 

V Rábech 11.3.2019                                                                                                                                                        Jana Bednářová DiS

                                                                                                                                                                                       ředitelka MŠ Ráby