Informace o nás                

 

 

 Provoz školy:    6.30  - 16.15 h

         Mateřská škola Ráby

                                Ráby 100

                          533 52 Staré Hradiště

             466415806, 733539971, 606035972
             ms-raby@seznam.cz
Počet tříd:           2
Počet dětí:          42
Zřizovatel školy: 
Obec Ráby

Číslo účtu 181968757 / 0300

 

 

KONCEPCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Je založena na cílech a zásadách ve smyslu školského zákona. Směřuje k osvojení klíčových kompetencí a získání předpokladů k celoživotnímu vzdělávání.

 

DLOUHODOBÉ ZÁMĚRY:                                                                                                   

 

Získávat zkušenosti o světě vlastními činnostmi.

Mít smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, vážit si práce i úsilí druhých.

Řešit problémy na základě bezprostřední zkušenosti, postupovat cestou pokusu a omylu, zkoušet, experimentovat, vymýšlet nová řešení problémů a situací, hledat různé možnosti a varianty. Nebát se chybovat.

 

Prostředky:

  • poskytnout dítěti samostatnost při činnostech, příležitost k manipulaci a experimentování
  • vytvořit vhodné prostory pro pohybové činnosti z hlediska potřeb dětí
  • jednoznačně formulovat pravidla chování ve vztahu k druhému a důsledně dbát dodržování

 

Podporovat rodinnou výchovu a pomáhat rodičům v péči o dítě

Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. Rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět. Úskalím se jeví adaptace dětí na nové prostředí mateřské školy, děti nastupují do MŠ relativně v ranném věku a jsou citově vázány na rodiče.                                                    Prostředky:                                                                                                                                                           

  •  umožnit rodičům podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých akcí,
  •  seznamovat rodiče a děti s pravidly chování ve vztahu k druhému, ve vztahu k MŠ
  •  zakládat spolupráci na partnerství, pravidelně informovat o prospívání jejich dětí
  •  umožnit rodičům podílet se na tvorbě a hodnocení ŠVP
  •  hledat nové formy spolupráce s rodinou
  •  zajistit dostatečnou informovanost o dění mateřské školy, o RVP PV a o ŠVP

 

Rozvíjet řečové a jazykové dovednosti u dětí

Řeč je prostředkem vzájemné komunikace a vzájemného dorozumívání lidí mezi sebou. Je nástrojem poznávání a myšlení, protože slouží k uvědomování si a vyjadřování představ, pojmů a zkušeností. V řeči nacházejí svůj výraz pocity, city, dojmy, nálady, zážitky, prožitky, přání, naděje i obavy. Řečí děti vyjadřují i svoje potřeby, názory a postoje, mohou ovlivňovat svoje volní procesy a působit na jednání druhých.                                                         

Naším  dalším cílem je  rozvíjet u dětí osvojování  si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické).

 Zlepšovat materiální podmínky MŠ

V letošním roce bychom chtěli opravit a natřít všechny houpačky na školní zahradě. Přidat nové prvky a stávající poničené opravit, nebo odstranit. Za přispění Obecního úřadu Němčice byl zakoupen zahradní domeček, který bude ustaven na zahrádku v dubnu.